Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop bestellingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast deze andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden;

Afwijken van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval;

Zijn de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatste geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen;

Wijzigingen in de opdracht


Indien de opdrachtgever, na het definitief maken van de bestelling, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Wij houden ons het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de bestelling aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de bestelling wenst te ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door voorbereide en/of uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst inclusief de reeds bestede tijd.

Opdrachtbevestiging 

 

Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gedane mededelingen betreffende de opdracht of bestelling, berust bij opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt een mail met de bestelgegeven, deze mail is bindend.

Annuleringen
Annuleringen dienen per mail te geschieden via info@vthooge.nl, tenminste 24 uur voor levering van de bestelling. Bij annulering na 24 uur voor levering zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen in verband met reeds ingekochte producten. Een afwijkende regel geldt voor bestelde buffetten, deze dienen minimaal 3 werkdagen van te voren te worden geannuleerd, anders zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen in verband met reeds ingekochte producten

 

 

Klachten
De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen een kwartier na levering te melden, opdat wij de gelegenheid hebben de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.
Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen catering van ‘t Hooge schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever is overeengekomen;
klachten na levering moeten meteen gemeld worden zodat er onmiddellijk actie kan worden ondernomen; het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de opgemaakte en verzonden factuur tijdig te betalen, tenzij sprake is van een dusdanige tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen opdracht dat een betaling van het volledige factuurbedrag in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Betaalvoorwaarden
Betaling dient via iDeal of overschrijving te geschieden, vooraf aan de levering. Orders waarvan de betaling nog NIET is overgemaakt op rekening 39.90.18.387 worden NIET in behandeling genomen.

Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 25% van de overeengekomen totaalprijs.

Garantie
Wij staan garant voor een correcte uitvoering van de door ons geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst.

Uitsluiting/ beperking aansprakelijkheid 

Behoudens de verantwoordelijkheid krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, zij wij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
       a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door ons
       b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
En iedere eventuele aansprakelijkheid van ons uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering vergoed wordt.


[if !supportLineBreakNewLine]
[endif]

 

 

Overmacht 

In geval van een niet aan de schuld van ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 1 uur de tijd om de order en/of overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ons en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Heeft u vragen met betrekking tot allergenen? Neem dan (telefonisch) contact op met één van onze medewerkers.

Wij hebben een eigen centrale keuken. Hier wordt gewerkt met speciale klimaatbeheersing en volgens de strengste HACCP normen.
Dagelijks vers gesneden kaas, vleeswaren, huisgemaakte salades, soepen, desserts, vers afgebakken (belegde) broodjes, buffetten en diners worden getransporteerd naar verschillende opdrachtgevers.
Hierdoor staat VTH garant voor een optimale en constante smaak-, geur- en kleurbeleving.

Voor ieder evenement wordt een op maat gemaakte offerte uitgewerkt waarin alle wensen van de opdrachtgever worden vertaald in een persoonlijk arrangement speciaal voor de gelegenheid. Middels een ruime verhuurvloot van diverse materialen en een goed logistiek apparaat maakt VTH van elke locatie een unieke feestlocatie.
Van een steigerhouten statafel met gezellig haardje tot een compleet ingerichte feesttent met professionele verlichting, geluid en entertainment!
Alle rechten voorbehouden - Catering & Party Service van 't Hooge 2019
Webwinkel: MediaLab3